Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.12.09

Kas yra Asmens grįžimo pažymėjimas?

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) - asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

Kam gali būti išduotas AGP?

AGP gali būti išduotas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento ;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Kur ir kas išduoda AGP?

AGP gali išduoti Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai, kuriems pavesta atlikti šią konsulinę funkciją, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. Rusijos Federacijoje AGP išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos ambasadoje Maskvoje;
 • Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge;
 • Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade;
 • Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske.

Kokie dokumentai reikalingi norint gauti AGP?

Norint gauti AGP, asmuo turi pateikti:

Kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis be 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų dar reikia pateikti:

 • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius asmens dokumentus;
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotą vaiko gimimo liudijimą arba užsienio valstybės institucijų išduotą vaiko gimimo liudijimą, jei duomenų bazėse nėra asmens duomenų apie vaiką.
 • atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą.

Kokia yra dokumentų pateikimo tvarka?

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulatą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Pateikus dokumentų kopijas, iki AGP atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Prašymą išsiųsti AGP paštu rasite čia.

Per kiek laiko išduodamas AGP?

Sprendimas dėl AGP išdavimo (neišdavimo) priimamas per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų pateikimo dienos ir pareiškėjo asmens tapatybės nustatymo.

Kiek laiko galioja AGP?

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. Esant svarbioms aplinkybėms ir gavus Konsulinio departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo leidimą, gali būti nustatytas ir ilgesnis galiojimo terminas. AGP galiojimo laikas netęsiamas.

Ar yra mokestis už AGP išdavimą ?

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą yra 5 eurai. Mokestis turi būti sumokamas pateikiant prašymą išduoti AGP.

Mokesčio mokėti nereikia:

 • asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių (nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos) negali sumokėti konsulinio mokesčio ir pateikia šių svarbių priežasčių buvimo faktą patvirtinantį dokumentą;
 • užsienio valstybėje likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems buvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba kurių tėvai (ar vienas iš tėvų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • išsiunčiamiems arba grąžinamiems, įtariamiems nusikalstamos veikos padarymu ar nuteistiems Lietuvos Respublikos piliečiams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Naujienlaiškio prenumerata