Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS SANKT-PETERBURGE (RUSIJOS FEDERACIJA)

Adresas: ul. Ryleyeva 37, 191123 St. Petersburg, RUSSIA 

plačiau »

Tel. +7 812 327 26 81, +7 812 327 3167, +7 812 327 3272
Faksas +7 812 327 26 15
El. paštas

Pilietybė

Sukurta 2014.12.09
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą rasite čia.
 • Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informaciją apie Lietuvos Respublikos pilietybę rasite čia.
 • Informacija pilietybės klausimais teikiama darbo dienomis nuo 14 iki 17 val. telefonu +7812 3273166.

Kokia yra dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimo tvarka?

Užsienyje gyvenantys asmenys tokius prašymus paduoda per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Vilnius, L. Sapiegos g. 1).

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai nagrinėjami tik pagal pačių asmenų rašytinius prašymus. Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda jų atstovai.

Pareiškėjai privalo pateikti visų dokumentų originalus ir šių dokumentų nepatvirtintas kopijas su vertimais, patvirtintais vertėjo.

Kada netenkama Lietuvos Respublikos pilietybės?

Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama šiais atvejais:

 • atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • įgijus kitos valstybės pilietybę, išskyrus šiame įstatyme numatytus atvejus;
 • Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais;
 • jeigu Lietuvos Respublikos pilietis tarnauja kitos valstybės tarnyboje neturėdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimo;
 • įgijus Lietuvos Respublikos pilietybę pateikus suklastotus dokumentus ar kitokiu apgaulės būdu;
 • paaiškėjus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių šiam asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybė negalėjo būti suteikta, atkurta ar grąžinta;
 • paaiškėjus, kad sprendimas dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės priimtas pažeidus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • jeigu Lietuvos Respublikos pilietis būdamas kartu ir kitos valstybės pilietis pagal Lietuvos respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1, 6 ir 7 punktus, sukakus 21 metams nėra atsisakęs kitos valstybės (valstybių) pilietybės.

Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymas

Prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo paduodami vidaus reikalų ministrui per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba Migracijos departamentą prie vidaus reikalų ministerijos.

Prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo asmuo prideda šiuos dokumentus:

 • asmens Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai nebuvo išduoti, pridedamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis ir dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento gavimo nesikreipė;
 • asmens dokumentą, išduotą užsienio valstybės institucijos, jeigu toks dokumentas asmeniui buvo išduotas;
 • užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra tos valstybės pilietis arba įgis tos valstybės pilietybę po to, kai neteks Lietuvos Respublikos pilietybės.

Ką privalo daryti Lietuvos Respublikos pilietis įgijęs kitos valstybės pilietybę?

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis įgijo kitos valstybės pilietybę ir neturi teisės būti kartu ir kitos valstybės piliečiu, toks asmuo privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai. Tokiam asmeniu bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo klausimas.

Koks yra konsulinis mokestis už pilietybės klausimų nagrinėjimą?

 • Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą nustatytas 50 eurų konsulinis mokestis.
 • Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą nustatytas 60 eurų konsulinis mokestis.

Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo supaprastinta tvarka, atsisakymo ir grąžinimo formas rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata