Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS SANKT-PETERBURGE (RUSIJOS FEDERACIJA)

Adresas: ul. Ryleyeva 37, 191123 St. Petersburg, RUSSIA 

plačiau »

Tel. +7 812 327 26 81, +7 812 327 3167, +7 812 327 3272
Faksas +7 812 327 26 15
El. paštas

Darbo skelbimai

Sukurta 2017.10.12 / Atnaujinta 2017.10.12 11:57

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge skelbia atranką darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, į šias pareigybes:

sekretorės/iaus-0,75 etato, dvi raštvedės (-io)-0,75 etato, dvi vairuotojo-1,0 etato, dvi valytojos-1,0 etato. Darbo pradžia 2018 m. sausio mėn. (išskyrus vairuotoją dirbantį slenkančiu grafiku-darbo pradžia 2017 12 30), 3 mėn. bandomasis laikotarpis

Sekretorės/iaus pareigybė:

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • mokėti lietuvių, rusų ir anglų kalbas (rašyti ir kalbėti) – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office  programiniu paketu), naudotis duomenų bazėmis, biuro technika;
 • turėti darbo patirtį vedant dokumentų apskaitą ir jų sisteminimą;
 • išmanyti raštvedybos reikalavimus;
 • žinoti Valstybinio ir diplomatinio protokolo pagrindus;
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, turėti specialių darbo įgūdžių organizuojant ofiso darbą;
 • gebėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu, būti darbščiam ir iniciatyviam, nepriekaištingo elgesio;
 • atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.

Funkcijos pretendentui:

 • atlieka raštvedybos (priima korespondenciją, registruoja gautus raštus, sąskaitas-faktūras ir perduoda konkretiems adresatams, perduoda gaunamus raštus ir dokumentus generalinio konsulato vadovui  vizuoti bei perduoda darbuotojams vykdyti, kontroliuoja generalinio konsulato vadovo pavedimų vykdymą, registruoja siunčiamus raštus, paruošia siunčiamą korespondenciją išsiuntimui) bei sekretoriato (atsiliepia telefonu, teikia informaciją interesantams, organizuoja telefoninius pokalbius ir susitikimus) funkcijas, organizuoja generalinio konsulato vadovo darbotvarkę;
 • rašo laiškus, užklausas, kitus dokumentus, rengia atsakymų projektus laiškų autoriams, daugina dokumentus, pagal kompetenciją rengia raštus lietuvių, rusų ir anglų kalbomis;
 • verčia esant reikalui iš lietuvių kalbos į rusų kalbą ir atvirkščiai;
 • tvarko bylas generalinio konsulato personalo klausimais (darbo sutartys, pareigybių aprašymai, įsakymai personalo ir veiklos klausimais, komandiruotės);   
 •  kaupia ir tvarko generalinio konsulato kontaktų ir duomenų bazę;
 • padeda organizuoti generalinio konsulato renginius, platina apie juos informaciją,  prisideda prie darbo su žiniasklaida organizavimo;
 • organizuoja lankytojų priėmimą;
 • ruošia bylų nomenklatūrą, formuoja bylas pagal patvirtintą nomenklatūrą, rengia nuolatinio ir laikino saugojimo bylų aprašus, dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, nurašymo ir naikinimo aktus, tvarko archyvus;
 • ruošia bylų nomenklatūrą, formuoja bylas pagal patvirtintą nomenklatūrą, rengia nuolatinio ir laikino saugojimo bylų aprašus, dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, nurašymo ir naikinimo aktus, tvarko archyvus;
 • prisideda prie valstybės pareigūnų vizitų ir susitikimų organizavimo;
 • vykdo kitus generalinio konsulato vadovo tarnybinius pavedimus.

Raštvedės/io pareigybė:

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • mokėti rusų ir lietuvių kalbas – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), naudotis duomenų bazėmis, biuro technika;
 •  išmanyti raštvedybos reikalavimus, teisės aktų ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles, informacijos sisteminimą, kalbos kultūros taisykles
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, turėti specialių darbo įgūdžių;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Funkcijos pretendentui:

 • priima dokumentus konsuliniais (vizų) klausimais bei konsulinį mokestį, atlieka jų pirminį kompiuterinį apdorojimą (duomenų suvedimą), pateikia priimtus vizoms gauti dokumentus diplomatui, atsakingam už konsulinių funkcijų vykdymą, gavus iš patvirtinimą, spausdina, klijuoja vizas ir išduoda pasus su vizomis;
 • ruošia informacinę ir apibendrinančią medžiagą vizų išdavimo klausimais. Priima ir ruošia su funkcijų vykdymu susijusią korespondenciją, tvarko vizų anketų archyvą;
 • teikia informaciją interesantams vizų išdavimo klausimais;
 • ruošia medžiagą ir prižiūri prie generalinio konsulato esantį klientams skirtą informacinį stendą;
 • esant reikalui, verčia iš/į lietuvių į rusų kalbas vadovų pateiktus tekstus;
 • padeda organizuoti generalinio konsulato renginius;
 • vykdo kitus generalinio konsulo tarnybinius pavedimus;
 • esant reikalui, atlieka užduotis, susijusias su Vidaus saugumo fondo specialiosios tranzito schemos įgyvendinimu;
 • esant reikalui, pavaduoja kitus raštvedžius.

Vairuotojo:

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti vidurinį arba specialų vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti rusų ir lietuvių kalbas (ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu);
 • turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį ir mikroautobusą;
 • būti susipažinusiam su Rusijos Federacijos Šiaurės Vakarų regionu, Sankt Peterburgo ir jo apylinkių kelių infrastruktūra;
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą,
 • turėti ne mažiau nei 5 metus vairavimo patirties;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Funkcijos pretendentui (5 darbo dienų grafikas):

 • užtikrina generalinio konsulato vadovo gabenimą tarnybos reikalais Sankt Peterburge ir už jo ribų;
 • gabena generalinio konsulato darbuotojus tarnybos reikalais į kitų šalių diplomatines atstovybes, RF Užsienio reikalų ministerijos atstovybę Sankt Peterburge bei generalinio konsulato apygardoje esančias kitas įstaigas;
 • vyksta į komandiruotes, susijusias su generalinio konsulato veikla;
 • rūpinasi užperkamas ūkines, kanceliarines, reprezentacijos prekes, reikalingas generalinio konsulato veiklos vykdymui;
 • atlieka kurjerio pareigas išvežiojant generalinio konsulato korespondenciją;
 • atsako už eksploatuojamų automobilių techninį stovį, švarą bei tvarką garaže, prižiūri ir valo kelio dalį šalia konsulato fasado;
 • reikalui esant, pavaduoja kitą generalinio konsulato vairuotoją.

Funkcijos pretendentui (slenkantis darbo grafikas (įskaitant poilsio ir švenčių dienas), susijęs su Vidaus saugumo fondo Specialiąja tranzito schema):

 • užtikrina darbuotojų, dirbančių tranzito traukiniuose, nuvežimą iš geležinkelio stoties į generalinį konsulatą ir atgal;
 • vežioja darbuotojus tarnybos reikalais Sankt Peterburge ir už jo ribų;
 • atlieka kurjerio funkcijas išvežiojant korespondenciją, rūpinasi prekių pristatymu;
 • atsako už eksploatuojamo automobilio techninį stovį, švarą ir tvarką garaže;
 • prižiūri ir tvarko generalinio konsulato kiemą.

Valytojos:

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti vidurinį arba specialų vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti rusų ir lietuvių kalbas (ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu);
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, turėti specialių darbo įgūdžių;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Funkcijos pretendentui:

 • prižiūri, tvarko ir valo generalinio konsulato patalpas;
 • skalbia ir lygina staltieses, rankšluosčius, prižiūri gėles;
 • padeda organizuojant generalinio konsulato reprezentacinius renginius (perka maisto produktus, aptarnauja svečius priėmimų metu, tvarko patalpas po renginių);
 • atsako už tvarką ir švarą generalinio konsulato teritorijoje (kiemuose).

Funkcijos pretendentui (susijusios su Vidaus saugumo fondo Specialiąja tranzito schema):

 • prižiūri, tvarko ir valo generalinio konsulato patalpas;
 • skalbia ir lygina patalynę, naudojamą darbuotojų, dirbančių tranzito traukiniuose, poilsio kambariuose;
 • padeda, organizuojant generalinio konsulato susitikimus ir renginius;
 • atsako už tvarką ir švarą generalinio konsulato teritorijoje (kiemuose).

Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje, privalo iki 2017-10-20 (imtinai) pateikti gyvenimo aprašymą (CV) ir laisvos formos motyvuotą prašymą lietuvių kalba (pasirašytą ir skanuotą) elektroniniu paštu : [email protected]. Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Sankt Peterburge.

Naujienlaiškio prenumerata