Archyviniai ir kartotiniai dokumentai

Sukurta 2019.09.24

Lietuvos Respublikos piliečiai ir juridiniai asmenys, esantys užsienyje, taip pat užsienio valstybių piliečiai dėl jiems reikalingų dokumentų gavimo iš Lietuvos valstybės archyvų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ar įmonių gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos valstybės archyvus, valstybės ir savivaldybių įstaigas bei įmones.

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl dokumentų pareikalavimo iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų gali kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje. Lietuvos valstybės archyvai juridinių faktų patvirtinimui saugomų dokumentų pagrindu išduoda:

  • pažymas;
  • patvirtintas dokumentų kopijas;
  • dokumentų išrašus.

Prašymų dėl reikalingų dokumentų išdavimo formas galima rasti:

  • valstybės archyvuose;
  • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje.

Prašymus galima pateikti:

  • asmeniškai;
  • paštu;
  • per įgaliotą atstovą.

Archyvų išduodamos pažymos rengiamos lietuvių kalba. Pagal galimybes archyvai gali parengti pažymas ir kitomis kalbomis (anglų, rusų ar lenkų).

Privati informacija teikiama pareiškėjui pateikus prašymą ir patvirtinus asmens tapatybę. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainius tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Atsiskaityti už mokamas paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu arba čekiu, atskirais atvejais – grynaisiais pinigais archyve. Informaciją apie valstybės archyvų duomenis ir banko sąskaitas galima rasti čia

Tais atvejais, kai asmenys nežino, kur kreiptis dėl jiems reikalingų dokumentų, jie gali kreiptis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą, kuri teikia turimą informaciją arba persiunčia prašymus kompetentingoms įstaigoms ar įmonėms.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Adresas: Mindaugoo g. 8, LT- 03107 Vilnius
Tel. (8 5) 265 1137
Faks. (8 5) 265 2314
El.p. [email protected]