Sulaikytiems ir įkalintiems

Sukurta 2019.09.24

Ką daryti, jei Jus sulaikė, įtaria padarius nusikaltimą ar atliekate bausmę?

Atminkite, kad sulaikytas policijos Jūs visuomet turite teisę:

 • žinoti, dėl ko esate sulaikytas;
 • tylėti, neduoti parodymų;
 • apie savo sulaikymą informuoti artimuosius;
 • apie savo sulaikymą informuoti Lietuvos Respublikos atstovybę;
 • į greitą, nepriklausomą ir nešališką teismą;
 • būti laikomas nekaltu, kol Jūsų kaltė neįrodyta;
 • gintis savarankiškai arba turėti nemokamą advokatą;
 • į nemokamą vertėją;
 • į žalos atlyginimą, jei buvote nepagrįstai sulaikytas ar suimtas.

Konsulinis pareigūnas gali:

 • jei yra būtina, aplankyti Jus įkalinimo vietoje;
 • Jums pageidaujant, apie sulaikymą informuoti Jūsų artimuosius;
 • informuoti Jus apie valstybės teismines procedūras;
 • dalyvauti teismo posėdžiuose, jei yra pagrindo manyti, kad gali būti pažeistos Jūsų, kaip Lietuvos piliečio, teisės.

Konsulinis pareigūnas negali:

 • išlaisvinti iš įkalinimo įstaigos;
 • teikti vertimo paslaugų, juridinių konsultacijų ar atstovauti Jums teisme;
 • reikalauti geresnių kalinimo sąlygų, nei turi kalintys tos valstybės piliečiai, ar kištis į teismų darbą.

Ištrauka iš žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos

6 straipsnis. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

 1. Kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir bešališkas teismas. Teismo sprendimas paskelbiamas viešai, tačiau demokratinėje visuomenėje moralės, viešosios tvarkos ar valstybės saugumo interesais spaudos atstovams ar visuomenei gali būti neleidžiama dalyvauti per visą procesą ar jo dalį, kai tai reikalinga dėl nepilnamečių ar bylos šalių privataus gyvenimo apsaugos, arba tiek, kiek, teismo nuomone, yra būtina dėl ypatingų aplinkybių, dėl kurių viešumas pakenktų teisingumo interesams.
 2. Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.
 3. Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo turi mažiausiai šias teises:

  a) būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotas apie pateikiamo jam kaltinimo pobūdį ir pagrindą;
  b) turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai;
  c) gintis pats ar padedamas savo paties pasirinkto gynėjo arba, jei neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti advokato pagalbą;
  d) pats apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;
  e) nemokamai naudotis vertėjo pagalba, jeigu nesupranta ar nekalba teismo procese vartojama kalba.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha