Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Lietuvoje

Sukurta 2020.06.18 / Atnaujinta 2020.06.18 14:09

Nuo 2020 m. birželio 17 d. atšauktas Lietuvoje paskelbtas karantinas, tačiau paliekama galioti valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.

Užsieniečių atvykimas

Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką.

Šis draudimas netaikomas:

- Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų;

- užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);

- užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą;

- užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.3.1 papunktyje, kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) atitinka Nutarimo 3.3.1 papunktyje nustatytus sergamumo kriterijus, taikant abipusiškumo principą;

- asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

- NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

- ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis;

- sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

- menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;

- žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

- kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;

- tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims.

Valstybės sienos kirtimo apribojimai

Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, į Lietuvos Respubliką automobiliu gali atvykti per pasienio kontrolės punktus su Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika, taip pat per Nutarimo 3.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus: Medininkai–Kamenyj Log, Šalčininkai–Benekainys ir Raigardas–Privalka (pasienis su Baltarusijos Respublika), Kybartai–Černiševskoje, Panemunė–Sovetsk (pasienis su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi).

Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją

Tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykti leidžiama asmenims:

- grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

- dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

- jūrininkams;

- besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

Dėl 14 dienų izoliacijos

Asmenims, atvykusiems į Lietuvą iš koronaviruso infekcijos (COVID-19) paveiktų šalių, rekomenduojama izoliuotis 14 dienų. Šalys laikomos paveiktomis, jei 14 dienų sergamumo koronavirusu rodiklis toje šalyje yra daugiau nei 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

_____________________________________

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/DOPQrXqGTS?jfwid=-1b1ptbc7ti 

Svarbiausia Užsienio reikalų ministerijos informacija keliaujantiems: https://urm.lt/urm-informacija-keliaujantiems

Aktualiausia informacija sienos kirtimo klausimais: http://www.pasienis.lt/

 

Naujienlaiškio prenumerata